asp 取一个数的整数 但不是四舍五入,只要有小数,就取大于这个数的整数

如: 0.625 取 1 2.1  取 3 3.6  取 4 % if fix(a)a then b=fix(a) else b=fix(a)+1 response.write b end if % 或者: % a=0.625 if afix(a) then a=fix(a)+1 else a=fix(a) end if response.write a % (注:这个测试成功!) ------------- 如果用: % a=0.625 if acint(a) then a=cint(a)+1

作者: 来源: 时间: 17-11-23 15:57:47

如:
0.625 取 1
2.1  取 3
3.6  取 4
<%
if fix(a)>a then
b=fix(a)
else
b=fix(a)+1
response.write b
end if
%>
或者:
<%
a=0.625
if a<>fix(a) then
a=fix(a)+1
else
a=fix(a)
end if
response.write a
%>
(注:这个测试成功!)
-------------
如果用:
<%
a=0.625
if a<>cint(a) then
a=cint(a)+1
response.write a
end if
%>
(注:这个如果a=0.625,返回的就变成2,而不是变成1.)
11
22
33
隐藏区块

会员注册

本功能为预留功能,暂不支持注册 ^_^

Login

社交帐号登陆

使用以下任意帐号可登陆本站

Close section
Close

联系我们

关于5UCMS 您有任何需求 均可以留言给我们